روز کارگر به روایت کارگران

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در کارخانه سیم و کابل همدان با بیش از ١٠٠ کارگر روز کارگر در کارخانه تعطیل بود ولی کارگران در روز قبل با پخش شکلات این روز را به هم تبریک گفتند.
در کارخانه گنده له سازی بافق یزد نه تنها روز کارگر تعطیل نبود و ١٢٠ کارگر به سرکار رفتند بلکه کارگران به دوستانی که برای جشن روز کارگر تلاش می کردند چنین می گفتند:« آخه روز کارگر جشن داره که ما بگیریم ما باید عزاداری کنیم» « روز کارگر نداریم روزمون کجا بود»
این کارگران از سال ١٣٩٦ تاکنون با حقوق سال ١٣٩٥ کار می کنند و کارفرما اضافه حقوق را اعمال نمی کند و اداره کار هم چشم پوشی می کند به این بی قانونی.