خبری از مسابقات فوتسال کارگری

در مسابقات فوتسال کارگری شهر ساوه، تیم فوتسال سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ساوه نیز حضور دارد. این مسابقات در محل سالن ورزشی کارخانه شن سای ساوه برگزار می شود. در تاریخ ٣١ اردیبهشت تیم فوتسال سندیکا به مصاف تیم فوتبال بشکه سازی رفت و نتیجه را واگذار کرد.

عکس قبل از مسابقه گرفته شده است.

با آرزوی تندرستی برای همه کارگران باید از حق ورزش کردن کارگران در کارخانه ها دفاع کرد.