سراینده سرود کوهنورد به تاریخ پیوست!

مصطفی منتظم سندیکالیست، کوهنورد، و شاعر خوش قریحه درگذشت. مصطفی منتظم کارگر جوارب بافی، عضو سندیکای کارگران بافنده و فعال سیاسی قبل و بعد از کودتای آمریکایی ٢٨ مرداد بود. او با تجربه تلخ شکست جنبش آزادیخواهی سرود کوهنورد را، سرود.

کوهنورد محکم باش، پیروز پاینده باش

چون قله ها سرسخت و محکم بر حوادث باش

مصطفی منتظم از بنیان گزاران سازمان کوهنوردی تنسینگ هیلاری در سال ١٣٣٤ بود. سرود کوهنورد که متعلق به این گروه بود با انگیزه صعود زمستانی برای نخستین بار به علم کوه و تشکیل کانون کوهنوردان تهران مورد علاقه کوهنوردان قرار گرفت و در کنگره کوهنوردی ایران در سال ١٣٣٤ نماد و سرود کوهنوردان شد.

مصطفی منتظم نه به خاطر سرودن سرود کوهنورد و یا صعودهای سخت به کوه، مورد احترام کوهنوردان بود، بلکه انسان دوستی ، اخلاقی خوش، داشتن آرمان های اجتماعی و انسانی از او کوهنوردی با اخلاق ساخته بود و به همین دلیل مورد توجه و احترام جامعه کوهنوردی قرار داشت.

گروه کوهنوردان فلزکار فقدان این کوهنورد با اخلاق و انسان گرا را به خانواده و کوهنوردان ایران تسلیت می گوید.

مصطفی منتظم عزیز،

سروده ات بدرقه راهت باد.

رو در کوه و صحرا

جسم و جان بیارا

بین آبشار زیبا را

گروه کوهنوردان فلزکار

٤/٣/١٣٩٨