روز کارگر در ذوب آهن جشن گرفته نشد؟

هر ساله در ذوب آهن روز کارگر جشن گرفته می شد، اما امسال با توجه به اعتراضات کارگران و کارکنان در رابطه با تحت پوشش قرار نگرفتن سختی کار بخش های زیادی از ذوب آهن، دستمزدهای ناچیزدر مقابل کارهای سخت، عدم اجرای طبقه بندی مشاغل، شرکتی بودن کارگران و متخصصین، شایع شدن بیماری سرطان در بخش های تولیدی و مرگ زودرس پس از بازنشستگی، بیماری های گوارشی به دلیل کیفیت بد غذا، و همچنین خدمات بی کیفیت ارایه شده در رستوران ها، حمام ها، رختکن ها، سرویس های بهداشتی…. مدیریت را وا داشت تا روز کارگر در ذوب آهن جشن گرفته نشود.

یکی از دلایل خشمگین بودن کارگران ذوب آهنی ادعاهای سودآور شدن ذوب آهن و عدم پرداخت پاداش های مناسب به کارگران در قبال سودآور کردن کارخانه است.

این درحالی است که در کارگاههای کوچکی که سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران نفوذ دارد کارفرمایان را واداشته است با پرداخت مبلغی به عنوان عیدی روزکارگر، بخشی از سودی که حاصل دسترنج کارگراشان است را پرداخت کنند ولی مدیریت ذوب آهن از گرفتن یک جشن هم خوداری کرده است.

آنچه مسلم است اعتراضات کارگران ذوب آهن در سال جاری گسترش خواهد یافت و نفوذ و اعتبار سندیکا در ذوب آهن هرچه بیشتر خواهد شد.