چه زمانی باید این مشکلات رفع شوند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن سالهاست مشکلات کارگران توسط مدیران ذوب آهنی حل نشده و به مدیر بعدی منتقل می گردد و مدیران جدید هم از رفع آنها خودداری می کنند برای نمونه اینها مشکلاتی است که حل نشده اند

١- کارکنان فصل ١٦ شرکتی تبدیل وضعیت نمی شوند.

٢- معوقات جمعه کاری سال ١٣٩٧ کارکنان شیفت هنوز پرداخت نشده آن هم بعد از گذشت ٢ ماه از سال جدید

٣- آی سی یو بیمارستان شهیدمطهری راه اندازی نشده که برای کارگران بیمار بسیار حیاتی است.

٤- سهام ترجیحی کارکنان و کارگران آزاد نشده تا با فروش آن بخشی از مشکلات مالی کارگران حل شود