بیمه کشاورزی سدی غیر قابل عبور!

کشاورزانی که سخت ترین روزهای همر خود را تجربه می کنند از بیمه کشاورزی نیز محرومند. بیمه شدن کشاورز در حال حاضر سخت ترین راه با بروکراسی حاکم بر کشور می باشد. برای بیمه شدن یک کشاورز صدها مشکل پیش پایش می گذارند. بزرگترین مشکل بیمه شدن کشاورزان موضوع مالکیت حداقل پنج هکتار زمین مزروعی با سند مالکیت است. تازه کشاورز پس از طی نمودن هفت خان باید به تناسب اقلیم هر منطقه کشاورزی هر سال حداکثر هفت ما بیمه شوند و این موضوع برای کارگران بخش کشاورزی وخیم تر شدن موضوع درمان در زمان پیری می باشد و اگر هم موفق به گذر از مشکلات بیشمار شوند با حداقل حقوق بازنشستگی مواجه می شوند که بخور و نمیری حقیرانه در زمان سالمندی است.
بر همین اساس هست که کشاورزان در کهنسالی محکوم به تکدی گری و حاشیه نشینی و گذران مابقی عمر در فقر مطلق می شوند و متاسفانه سرمایه داران خصوصا تازه به دوران رسیدگانی که خود را وصل نظام نموده اند و سهمی از غارت منابع مالی و ملی را به خود اختصاص دادند از این موقعیت ناهنجار کشاورزان سواستفاده نموده و با مبالغی اندک املاک آنها را تصاحب نمودند و با احداث ویلا و مراکز گردشگری سودهای کلانی را به جیب می زنند

سیاوش روستایی