وضعیت کارگران خدماتی بیمارستان های کرج!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در سال جاری در بیمارستان کمالی کرج کارگران پیمانکاری خدماتی( توزیع غذا و…) با ١٢ ساعت کار فقط ١ میلیون ٤٠٠ هزارتومان دستمزد دریافت می کنند و از افزایش حقوق طبق مصوبه وزارت کار خبری نیست. همچنین به کارگران گفته شده است از عیدی و پاداش آخر سال فقط یک مورد را به کارگران خواهند داد. سالهاست ٤ ساعت اضافه کاری این کارگران توسط کارفرما پرداخت نمی شود که هم اداره کار و اداره بهداشت و رییس بیمارستان در جریان هستند.

در بیمارستان مدنی کرج نیز کارگران پیمانکاری خدماتی ( توزیع غذا و…) تاکنون ٢ ماه است که حقوق نگرفته اند و پیمانکاراعلام کرده برای ١٢ ساعت کار فقط ١ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان خواهد داد. این کارگران در ماه حق دارند ٢ جمعه با حقوق تعطیل باشند و دو جمعه دیگر را بدون اضافه کار باید سرکار بیایند. از تسویه حساب سنوات در آخر هر سال خبری نیست و حق مسکن و حق ایاب و ذهاب و دیگر حقوق وزارت کاری را کارفرما پرداخت نمی کند.

در بیمارستان مدنی طبق مصوبه وزارت بهداشت باید تعداد کارگران خدماتی( توزیع غذا و…) ٢١ نفر باشد که در حال حاضر ١٦ نفر بوده که هم اداره کار و اداره بهداشت و ریاست بیمارستان از این امر اطلاع داشته و چشم پوشی می کنند.

این روال در همه بیمارستان های کرج کم و زیاد اعمال می شود.