تلاش برای بهبودی وضعیت درمان در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با اعتراضات مکرر کارگران و کارکنان ذوب آهنی در رابطه با کارکرد نامناسب بیمه تکمیلی بیمه ایران، مدیریت مجبور گردید قرارداد خود را با بیمه ایران لغو کرده و با شرایط مناسب تر و پوشش گسترده تر درمانی با بیمه دانا قراردادی را از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ببندد.

همچنین در رابطه با افزایش مراکز تحت قرارداد این بیمه در استان اصفهان، شهرستان شهرضا و بیمارستان شهید صدوقی و صدور کارت برای بیماران صعب العلاج و بیمه نمودن فرزندان پسر بالای ٢٥ سال در حال تحصیل کارگران ذوب آهنی نشستی با مدیران بیمه دانا برگزار شد که خواسته های کارگران مورد قبول مدیریت بیمه دانا قرار گرفت. در این نشست خواسته های کارگران به ویژه موضوع همکاری کلینک های دندانپزشکی و بیمارستان شهید مطهری و افزایش داروخانه ها تحت قرارداد بیمه دانا تاکید شد. همچنین تحت پوشش قرار گرفتن مادرها و پدران ١٤ هزار کارگر و کارمند ذوب آهنی به سرعت اجرایی شود.

مدیریت بیمه دانا به کارگران قول داد دفاتر بیمه دانا را در شهرهای کارگران ذوب آهنی راه اندازی کند.