زحمتکشان جنگ نمی خواهند!

به صدا آمدن طبل شوم جنگ جان فرزندان زحمتکشان ایران و آمریکا را تهدید می کند!

سرمایه داری جهانی برای برون رفت از بحران خود ساخته به جنگ نیازمند است و از قربانی کردن جوانان ایرانی وآمریکایی ابایی نداشته تا هزینه رُکود اقتصادی و انباشت تولیدش را به کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تحمیل کند.

جنگ طلبان اگر موفق شوند استقلال و اقتصاد کشورمان را تخریب کرده و در مسیر آن ابایی از کشتار فرزندان کارگران و زحمتکشان ایرانی و آمریکایی ندارند. جنگ خاموش تحریم اقتصادی و بانکی که بیش از یکسال است که ادامه داشته، خانواده های زحمتکشان ایرانی را بی صدا کشتار می کند. مواد غذایی هر روز گران تر و بیکاری افزون تر می شود. ما می دانیم که جنگ مبارزات کارگری را تعطیل کرده و بهبودخواهان را به پشت میله های زندان خواهد فرستاد و فرصتی به سودجویان می دهد تا ثروت زحمتکشان را بیشتر به یغما برند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران برای جلوگیری از ویرانی و تخریب شهرها و روستاهای کشور و حفاظت از جان فرزندان زحمتکشان ایران و آمریکا که قربانی سودجویی سرمایه داری جهانی و داخلی خواهند شد، از همه صلح طلبان می خواهد که با تمام قوا در جهت سد کردن مسیر شروع این جنگ فعالیت کنند و جنگ طلبان را افشاء و محکوم کنند.

ما از همه سندیکاهای کارگری جهان می خواهیم دولت های خود را از پیوستن به این جنگ و تحریم های بیشتر ایران برحذر دارند.

ما رهبری کنفدراسیون جهانی اینداستریال را فرا می خوانیم که با تمام توان وارد این عرصه شده و با فراخواندن همه سندیکاهای عضو خود به راه اندازی کمپین ها و تظاهرات، و هماهنگی های لازم، جنگ افروزان را تحت فشار قرار داده تا که آتش جنگ خاموش شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران دست صلح خواهی به طرف همه صلح جویان ایران و جهان دراز کرده و تمام توان خود را بر منزوی کردن جنگ طلبان داخلی و اتحاد صلح دوستان ایرانی بکار خواهد بست.

صلح و سعادت درهمه جهان برقرارباد!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢ تیرماه ١٣٩٨