در شرکت های برده داری نوین چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا شرکت کیان سازه زیر مجموعه شرکت پتروپالایش در کنگان است. این پروژه ٦٠٠ کارگر را در بر می گیرد و بین فاز ١٢ و کارخانه سیمان مستقر می باشد.

شرکت پتروپالایش کار را به شرکت رامپکو و شرکت رامپکو کار را به پیمانکاری کیان سازه به مدیریت کیانپور داده است.

وضعیت خوابگاهی افتضاح است و بابت پتو و بالش از اولین حقوق کارگران ١٦٠ هزار تومان کسر می کنند. همچنین کارگران برای ورود به گیت پاس باید طب کار داشته باشند که به مبلغ ١٥٠ هزار تومان برای کارگران هزینه دارد.

غذا بدون کیفیت و سرویس بهداشتی خراب و غیربهداشتی و بدون در است. در سرویس های بهداشتی را با پارچه پوشانده اند.

سرویس حمل و نقل از رده خارج و در هوای گرو و شرجی کنگان بدون کولر است.