هرچه زودتر مشکلات کاری کارگران را حل کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در اعتراض به مشکلات قراردادی کارگران و کارکنان به تازه گی کارگران با نوشتن نامه ای به مدیریت مشکلات خود را مطرح و خواستار رفع این مشکلات شدند.

١- کارگران قرارداد موقت نمی توانند از گواهی کسر از حقوق خود استفاده کنند

٢- معوقات سال ١٣٩٦ هنوز پرداخت نشده است

٣- اجرایی شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کارکنان اتاق قرمان کوره بلند و آتشنشانان

٤- رفع موانع پرداخت وام ضروری به کارگران قرارداد موقت

٥- ابلاغ چارت سازمانی مدیریت ها

٦- پرداخت پاداش تولید کارگران کوره بلند

در خاتمه نامه به مدیریت ذوب آهن اعلام شد:« مشکلات کارگران را هرچه سریعتر حل کنید»