در مهمان سرای پتروشیمی کاویان چه می گذرد؟

این مهمانسرا در منطقه شیرینو بین کنگان و عسلویه واقع شده است. کارفرمای این پروژه به کارگران خودش عیدی و مزایای کارگری نمی دهد و فشار کار بر روی کارگران زیاد است. پیمانکاران این پروژه، کار را با قیمت پایین از کارفرما گرفته و با دادن روزمزدی و یا کنترات به کارگران از دادن حقوق و مزایای مصوب دولت طفره می روند. از جمله از دادن عیدی، سنوات، و پاداش آخر سال.