در بید بلند چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاران شرکت جهان پارس واقع در بید بلند هیچکدام از مزایای قانونی کارگران را پرداخت نمی کنند. تفاوت دستمزد استادکاران با کارگران ١٠ الی ٢٠ هزارتومان است.

پیمانکاران امامی، نوذرپور، حسین لیموچی، برادران لیموچی، راکی به شما اخطار می شود قوانین وزارت کار را در پروژه خود رعایت کنید وگرنه مجبور میشویم در مورد پایمال کردن حقوق کارگران در پروژه هایتان دست به افشاگری بزنیم.

برادران کارگر، شرکت جهان پارس و پیمانکاران امامی ، نوذرپور، حسین لیموچی، برادران لیموچی، راکی ازطرف سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها تحریم کارگری شده و کسی برای کار به آنجا نرود.