اعتراض کارکنان زن در ذوب آهن! کاهش ساعت کار حق ماست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا زنان شاغل در ذوب آهن خواسته های خود را به مدیریت امور اداری اعلام کردند.

این زنان در نامه ای به مدیریت امور اداری تقاضای ساعت کاهش کارکرد آنان در طی روزهای هفته را شدند. زنان شاغل اعلام کردند در حالی که باید در خانه نیز به وظایف خودعمل کنند حق ایشان است که ساعت کارکرد کمتری در محل کار بدون کاهش دریافتی اشان داشته باشند و این کاهش کارکرد در یک روز تجمیع شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت از این خواسته زنان شاغل در ذوب آهن، این خواسته را حق طبیعی این کارکنان می داند.