تظاهرات و تجمع حقی همگانی است!

یکسال از تظاهرات خاموش کارگران عسلویه در 15 تیرماه 1397 گذشت. این تظاهرات که با سازماندهی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران صورت گرفته بود به طرز خشنی سرکوب گردید و 4 تن از کارگران دستگیر و نهایتن به 2 سال حبس تعلیقی محکوم گردیدند.

این تظاهرات در اعتراض به عقب افتادن دستمزدها، پرداخت نشدن مزایای کارگری و مشکلات رفاهی برپا گشته و با آرم سندیکای ما و کنفدراسیون جهانی اینداستریال در دستان کارگران نمود بیشتری یافته بود.

کارگران سرکوب و بازداشت شدند اما مشکلات در عسلویه همچنان باقی است و مبارزه هم ادامه دارد.

درود بر کارگران سخت کوش پروژه ای
گسترده تر باد مبارزات کارگران برای بهبود وضعیت معیشتی
سرفراز باد سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و کنفدراسیون جهانی اینداستریال

16 تیرماه 1398