کار در شرکت های پارس جنوبی یا برده گی

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در شرکت های واقع در پارس جنوبی در ابتدای استخدام، قراردادی یک طرفه و به نفع کارفرما جلویتان گذاشته و شما مجبور به امضای آن هستید که در شرکت کیان سازه به پیمانکاری کیانپور هم همین گونه است.

کارگران به خاطر فرار از بیکاری این سند برده گی را امضا می کنند. شرکت برای زورگویی به کارگران و پایمال کردن حقوق کارگران از این قرارداد سواستفاده های زیادی می کند تا به راحتی بتواند حق و حقوق کارگران را که اداره کار مصوب کرده زیر پا بگذارد.

این شرکت ها هیچ اعتقادی به قوانین کار ندارند و ارزشی برای کارگران قایل نیستند و حقوق مصوب دولت را هم بی معنی میدانند در این کار هم بازرسین اداره کار به کارفرمایان کمک می کنندتا بی قانونی در عسلویه برقرار باشد.