شرکت لاستیک پارس و کارفرمای جدید

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٧ ماه پیش کارخانه لاستیک پارس به خام فروزنده فروخته شد وایشان فبول نمود که تا ٥ سال حق تعدیل کارگران را نداشته باشد. اما از روز اول شروع به جابجایی کارگران نمود. کارگر فنی را به خدمات و یا کارگر سیم پیچ را به سالن تولید فرستاد تا کارگران خود مجبور به استعفا شوند. همچنین مدیر مالی اعلام نموده است صندوق وام کارگران را که به کارگران وام می داد و ٣ درصد از حقوق کارگر برداشته به این صندوق واریزمی کرد و٧ درصد را هم کارفرما تامین می کرد را دیگر حمایت نمی کنند. همچنین مدت قراردادهای همه کارکنان را کاهش داده اند. مدیران را قرارداد ٣ ماهه کرده اند، کارشناسان را ٢ ماهه و کارگران را که ٨٥ درصد کارکنان را تشکیل می دهند یک ماهه.