مدیریت را فعال و مدرن کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران انبارها در ذوب آهن با اعتراض به اینکه محصولات در انبارها چیدمان مناسب ندارند و دسترسی و پیدا کردن بعضی از محصولات سخت و گاه ناممکن است و این راه را برای سرقت بعضی از محصولات باز می کند به مدیریت هشدار دادند. آنان اعلام نمودند با عدم دسترسی به این محصولات این محصولات پس از مدتی سر از دپو ضایعات در آورده و تحت عنوان قراضه به فروش می رسد و یا اینکه با فاکتور سازی دوباره به انبار باز می گردد و کسانی از این موضوع نفع می برند. عدم مدیریت مناسب در یک کارخانه صنعتی، زیان های فوق العاده ای را به بار خواهد آورد.

همچنین در دیدار با یکی از مدیران ارشد ذوب آهن موضوع ترخیص هرچه سریعتر تریلی های حامل محصولات پولادی و فعال نبودن مدیریت در این بخش را متذکر شدند. آنان گفتند در کارخانه ای مانند ذوب آهن باید همه چیز به روزآوری شود. مدیریت را فعال و مدرن کنید!