خبری از کارخانه پرشین صنعت ایرانیان

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه پرشین صنعت ایرانیان در زرند ساوه واقع شده و سازنده تابلوهای برق می باشد. این کارخانه از سه بخش رنگ کاری، آهنگری، و مونتاژ با ٣٥ کارگر مشغول به کار است.

مشکلات کارگران این کارخانه یکی لحاظ نشدن کل دریافتی در لیست بیمه است. در این کارخانه چه سرپرستان و چه کادر اداری و چه کارگران فنی لیست بیمه اشان به صورت کارگر ساده به بیمه تامین اجتماعی ارسال می گردد. همچنین کل کارخانه آغشته از بوی رنگ است که حتا کارفرما هم استنشاق می کنند ولی فقط در هفته ٢ بار به کارگران غیر رنگ کاری شیر داده می شود. به کارگران بخش رنگ کاری هر روزه شیر داده می شود.