کارگران و کارکنان ذوب آهن ناراضی اند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا کارگران و کارکنان ذوب آهن با توجه به از دست دادن قدرت خریدشان در دیدارهای مدیران از قسمت های مختلف ذوب آهن نسبت به:

١- تسریع در پرداخت شایستگی و اضافه حقوق کارکنان در سال ٩٨

٢- رفع مشکل موجود در طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به تصویب مشاغل سخت و زیان آور

٣- برنامه ریزی جهت تعیین درصد شایستگی کارکنان در سال ٩٧

گردیدند. مدیران قول دادند تا پایان مرخصی تابستانی موارد بالا را رفع کنند