چه کسی باید موارد رفاهی کارکنان و کارگران را رفع کند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا و با توجه به سودآوری ذوب آهن در دو سال گذشته متاسفانه با اینکه بارها کارگران در مورد مسایل رفاهی به مدیران نامه نوشته و در دیدارهای حضوری این موارد را گوشزد کرده اند اما مشکلات همچنان باقی است:

١- کیفیت و کمیت پذیرایی شیفت بسیار نامطلوب است و کارگران بارها با اعتصاب غذا و نخوردن و ریختن غذا در سطل آشغال اعتراض خود را بیان داشته اند

٢- با توجه به هوای گرم داخل ریخته گری آبسرد کن ایستگاه ٥ ریخته گری خراب است.

٣- لباس کار مورد نیاز کارگران الگومراسیون و قسمت های دیگر هنوز داده نشده و کارگران با لباس کار پاره به سر کار می روند

٤- حمام و رختکن قسمت های ٧ و ٨ کک سازی پس از دوماه هنوز خراب است

٥- انتخاب مسوولی شایسته برای توزیع غذا در نورد ٣٥٠

کارگران به سرپرست ها و مدیران قسمت ها می گویند: چه کسی باید موارد رفاهی کارکنان و کارگران را رفع کند؟