یادواره ای به قتلِ دکتر فرشید هکی

دو روزی از او بی خبر بودند؛ دکتر فرشید هکی ناپدید شده بود. اولین بار به صدای دکتر مدیریِ ارجمندم شنیدم که طی پیغامی صوتی گفت: در ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ پیکر بی جان و سوخته ی دکتر فرشید هکی را یافتند.

چند روز پیش تر در دو مرحله، خانه شان تفتیش شده بود؛ صریح بود و قانون مدار؟ متخصص حقوق بود و بی پروا!

او بود که می گفت: “ما برده و رعیت نیستیم، ما شهروندیم!”

دستانِ غیبِ دیکتاتوران و سرکوبگران، به ضرباتِ چاقو در حالی که با دستانِ از پشت بسته احشاء ش را بیرون ریخته بودند در خودروی شخصی اش به آتش ش کشیدند و گفتند، خودکشی کرد!

این مرد، کارشناس اقتصاد بود از دانشگاه مازندران، رئیس انجمن اسلامیِ همین دانشگاه در دورانِ کذاییِ اصلاحات؛ کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه تربیت مدرس؛ استاد دانشگاه، رئیس هیات مدیره پیش تازان عدالت و حقوق ایرانیان، نویسنده و پژوهشگر برگزیده ی کتاب سال ۹۴ ! مدتی بود به سرای اهل قلم پا می گذاشت؛ در انتخاباتِ شواری شهر تهران کاندید شد؛ پیشنهادِ ائتلاف با اصلاح طلبان(مسجد جامعی و …) را رد کرد؛ بعد از جلسه ی دعوت با او گفتگو داشتم، حتا پیش از آن مشورتی برای شرکت، به هم ریخته بود، می گفت، حرفی از آرمان نیست، این ها به دنبالِ تقسیمِ اراضیِ لواسانند و سهم خواهی؛ رفیقم، فرشید هکی بود.

نپذیرفت و مستقل، کاندید شد.

سالِ ۷۸ بود که دیدمش، متهمِ سیاسیِ دانشگاه بودم، ملاقاتی داشتیم در همین باب، جمله ای گفت که بر طوماری نوشتیم از ژان ژاک روسو: “حاضرم جانم را بدهم تا تو آزاد باشی!”بماند که از مجموعه آثارِ لنین گپ و گفتی به میان آمد و در توافق بودیم در بابِ سیاستِ روز.

با هم بودیم تا تاسیسِ حزب “پیشتازانِ عدالت و حقوق ایرانیان”، یادم هست روزی می گفت، در وزارت کشور، همان که مجوزِ حزب را تائید می کند برای پیگیریِ مفرط، تهدیدم می کند به مرگ! و این گونه مفتخر شدم به همراهی با او طیِ سالیانِ دراز.

متعجبم، این مرد قانون گرا بود، موقر و محترم، در چارچوب حرکت می کرد،اصلاح را به براندازی ترجیح می داد، گرایش به کودکانِ کار و سندیکاهای کارگری، برای او قلبی بود و آرمان خواهانه؛ عدالت و وطنِ تسخیر شده، دغدغه هایش بودند.

به یادِ “لوکاچ” ام می انداخت؛ مدتی در عسلویه در فضاهای پروژه های صنعتی مشاوره می داد؛ این دغدغه ی عدالت، رهایمان نمی کرد و رهایش نمی کرد!

پیکرِ سوخته اش را به خاک سپردیم؛ اما یادش با ماست.

فرشیدمان زنده است و خونِ پاکش به پیکرِ این تاریخ می درخشد.

فرشید مان کجاست؟!

بیرقش در دستانِ ما

و یادش به بزرگی و شکوه گرامی باد!

ش.ص.زاهدی