سر در گمی مدیریت ذوب آهن!

در حالی که بارها مدیریت قول داده است برنامه ریزی لازم برای برگزاری کلاس های آموزشی اتوماسیون جدید برای کارگران و کارکنان ترتیب دهد بعد از گذشت ٤ ماه هنوز خبری از این کلاس ها نیست

این در حالی است که مدیریت با بلند پروازی قول برگزاری کلاس های بلند مدت و آموزش های تخصصی خارج از شرکت را هم به کارگران فنی داده بود

کارگران می گویند قسم حضرت عباس را باور کنیم و یا دم خروس سردرگمی آقایان را؟