کارگران پروژه ای بید بلنداخراج شدند!

با توجه به اینکه در مورد مشکلات کارگران بید بلند خبرنگاران ما قبلن هم گزارشاتی را به پیام سندیکا ارسال کرده و ما هم منعکس نموده بودیم امروز با خبر شدیم که قرارداد کارگران شاغل در پالایشگاه بید بلند تا ٣١ تیرماه بود اما کارفرما با یک حرکت غیر متعارف کارگران را از پانزده تیرماه تسویه و اخراج کرد. کارگران برای بیمه بیکاری اقدام کردند اما اداره کار می گوید چون نیرو جایگزین نکرده اند به همین دلیل به شما بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد. حتا اداره کار و تعاون استان خوزستان هم همین جواب را به کارگران داده است. کارگران به کارفرمایشان مراجعه کرده تا نامه ای مبنی بر جایگزین کردن نفرات جدید نموده که کارفرما نیز به این موضوع تن نداده است.

متاسفانه این اولین بار نیست که اداره کار خوزستان از تمکین به قانون طفره رفته و از پذیرفتن بیمه بیکاری کارگران باز هم دست تخلف از قانون زده است.