در کارخانه شیشه نگین چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه شیشه نگین واقع در شهر سنگسر سمنان به مالکیت دکتر قریشی است. دستگاههای تولید شیشه این کارخانه که همگی قبل از فروش به ایشان از اروپا خریداری شده و می تواند شیشه هایی در حد استاندارد اروپا تولید کند. اما به دستور مدیریت فقط شیشه ٥ میل ساختمانی تولید می کند. این درحالی است که کارخانه ظرفیت تولید همه گونه شیشه را دارد از جمله شیشه های خودرو و حتا شیشه ضد گلوله.

در حال حاضر ٢٠ کارگر در این واحد تولیدی مشغول به کارند ولی ظرفیت تا ٢٥٠ کارگر را دارد. آقای قریشی کارخانه های ورشکسته را می خرد ولی راه اندازی نمی کند.

قریشی ها صنعت ایران را ورشکسته و تعطیل می خواهند.