مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، فراگيرشدن بیکاری در پروژه های توسعه ی تولید مجتمع ادامه دارد و کماکان وعده های مسولین برای جذب نیروها ولو در شرکت های اقماری، در حد همان وعده باقی مانده است. تعویق در پرداخت حقوق در شرکت های پیمانکاری در سطحِ بیش از ٢ ماه عادی تلقی می شود. متاسفانه اغلب پیمانکاران با وجود دریافت مطالبات خود از کارفرمای اصلی، هیچ گونه عزمی برای به روزرسانی مطالبات کارگری ندارند و در شرایط اقتصادی کنونی، فشار بر طبقات کم درآمد اجتماع هر روز افزون تر می شود.

مشارکت سبا فام پس از دو سال از راه اندازی کوره ی فلش، هنوز در حال رسیدگی به تسویه حساب های پرسنلی در سال ٩٧ است؛ چه بسا پیمانکاران دست دوم و تبعا کارگران شان شرایط بدتری دارند.

شرکت سنا ٢٠ نفر نیروی کار را اخراج نموده و از پرداخت حقوق ماهیانه ی اردیبهشت و خرداد ماه پرسنلِ منفصل از کار نیز امتناع می ورزد؛ مضاف به این امر، مطالباتِ سنواتی و پایانِ کار نفرات نیز نامعلوم رها شده است.

گزارشگر پیام سندیکا – مجتمع مس سرچشمه