کارگران و مدیران ذوب آهن در عمل!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارگاه تعمیر پاتیل ذوب آهن، در خرداد ماه با هوشیاری کارگر تقی نوری که در حین کار متوجه سوراخ بودن پاتیل گردیده و به سرعت آن را خبر داده شرکت ذوب آهن را از یک فاجعه بزرگ در بخش مذاب رهانید. این کارگر فداکار به مدیریت شرکت پیغام داد: نمی خواهد از من تجلیل کنید لطفن با درخواست قسمت ما در مورد سختی کار و افزایش تولید موافقت کنید.

سالهاست موضوع سختی کار و پاداش تولید از مهمترین خواسته های کارگران ذوب آهنی است و مدیریت آن را پشت گوش می اندازد و حتا هم اکنون که شرکت ذوب آهن سود خوبی را بدست آورده از دادن سختی کار به کارگران خودداری می کند . شغل های خطرناک باید سختی کارشان لحاظ گردد. اجرای سختی کار بخش اعظم دستمزد کارگران کارگاه تعمیر پاتیل است که تاکنون به یغما رفته است.