وضعیت کارگران در شهرک صنعتی شکوهیه قم

کارگران زیادی در شهرک صنعتی شکوهیه قم مشغول کارگری هستند که بیشترشان اوضاع مطلوبی ندارند. ولی هرکدام از کارگران بنا به دلایلی این شرایط را تحمل می کنند. بیشتر کارگران ناراضی هستند ولی وقتی از اوضاع کارخانه و حقوق و رابطه کارفرما با کارگر را سوال کنید ، به ظاهر جواب مثبت میدهند ولی کمی که رفیق بشوید ، از کارگران می شنوید که در شرایطی طاقت فرسا مشغول بکار هستند. این که معدود کارخانه هایی در شکوهیه هستند که برای حق و حقوق کارگران اهمیت قائلند ، شکی نیست ولی اکثریت قریب به اتفاق کارخانه ها به برخی از مهم ترین حقوق کارگران اعتنایی نمی کنند. و کارگران هم از سر استیصال و ناچاری مجبور به تحمل هستند و غالبا اعتراض جمعی نمی کنند. اگر اعتراضی باشد فردی است و جمیع کارگران حمایت نمی کنند زیرا اگر اخراج شوند دیگر بسختی می توانند جای دیگری مشغول شوند. چون در مصاحبه ای که روز اول باید با کارفرما بکنند، کارفرما علت اخراج را از کار قبلی از کارگر میخواهد . شهرک صنعتی شکوهیه چند فاز دارد که هرکدام بالای صد کارخانه دارد. هر کارخانه ای از بیست تا صد یا شاید هم بیشتر کارگر دارد. بیشتر این کارخانه ها تولیدی هستند و انواع لوازم مصرفی را تولید می کنند.