سود ذوب آهن در کجا هزینه می شود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در مجمع عمومی سالیانه ذوب آهن مدیرعامل اعلام نمود که ذوب آهن در سال گذشته بالاترین سود خالص از زمان تاسیس خود را داشته است.

این در حالی است که:

١- لباس کار قسمت های تولیدی داده نشده است

٢- لوازم ایمنی و بهداشتی مورد نیاز قسمت های تولیدی تهیه نشده است

٣- سختی کار کارکنان کنترل کیفی محاسبه نگردیده است

٤- پرداختی خارج از مرکز کارکنان با توجه به اجرای طبقه بندی مشاغل واریز نشده است

٥- مشکل سقف بیمه پرداختی تعدادی از کارکنان شمول تامین اجتماعی رفع نگردیده است.

آقای مدیرعامل سود ذوب آهن در کجا هزینه می شود؟