در پروژه های نفت و گاز چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، درتمامی پروژه های پارس جنوبی حقوق های از ٢ ماه تا ٦ ماه عقب می افتد . پاداش و عیدی آخر سال کارگران داده نمی شود. مزایای مصوب وزارت کار از جمله ٨ ساعت کار، سنوات آخر سال، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کاری …. داده نمی شود. بیمه کارگران و استادکاران را بصورت بیمه کارگر ساده رد می کنند. در قرارداد یکطرفه ای که بین شرکت ها و کارگران بسته می شود کارگر هیچ حقی ندارد. میوه، شیر، و غذای مناسب که در قرارداد شرکت های دست چندم با شرکت مادر پولش را می گیرندداده نمی شود. خوابگاههای ٦ نفره را با ١٠ کارگر پر می کنند. در سرویس های بهداشتی مایع دستشویی را با آب قاطی می کنند که منجر به بیماری های عفونی و همه گیر می شود. حمام و سرویس بهداشتی نه تنها به تعداد وجود ندارد بلکه اکثرن شیرهای شان خراب بود و قابل استفاده نمی باشند. حمام ها و سرویس های بهداشتی فاقد در و با پارچه ای پوشانده می شوند.

بوی فاضلاب در هوای ٥٠ درجه بیداد می کند. گرما زدگی، اسهال و استفراغ، از بیماری های دوره ای و همیشگکی پروژه هاست. برای کارگر بیمار آمار غذا رد نمی شود و کارگر رنجور باید گشنه بماند. آبی را به نام چایی به خورد کارگران میدهند برای نفس تازه کردن و کمی نشستن در هوای ٥٠ درجه کسر کار به شدت اعمال می شود. از سرویس های کولردار که پیمانکار در قرارداد با شرکت مادر ١٩ میلیون پول می گیرد مینی بوس های زهواردر رفته و بدون کولر را جایگزین می کند.

این است شرایط کارگر پروژه ای که کارفرما و شرکت مادر و شرکت نفت برایش بوجود آورده است.