مشکلات کارگران کارخانه جام ایمن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا کارخانه جام ایمن واقع در چهاردانگه اسلام شهر به مالکیت اقای رحمانیان از سال گذشته تا کنون بیش از ١٠٠ کارگر با سابقه خود را اخراج کرده و در سال جاری با استخدام کارگر جدید توانسته است کارگر ارزان به خدمت بگیرد.

این کارخانه در سال جاری تاکنون به کارگرانش حقوقی پرداخت نکرده و فقطبیمه تامین اجتماعی را پرداخت کرده است. این کارخانه در سال گذشته ٦٠ میلیارد تومان وام گرفته است که کارخانه را توسعه دهد.