مشکلات بیمه تکمیلی دانا همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان همچنان مسوولین بیمه دانا از رفع مشکلات درمان کارگران و کارکنان عاجزند.

کارگران خواستار بستن قرارداد با کلینک کودکان طیب اصفهان، بیمارستان عسگریه اصفهان و محمدرسول اله و کلینک چشم پزشکی دروازه شیراز اصفهان بوده و رفع مشکل کلینک دندانپزشکی از نظر سقف قرارداد هستند. باید بیمه دانا تدابیری اتخاذ کند تا مشاوره های روان شناسی و روان پزشکی لحاظ گردد. همچنین ارایه خدمات پزشکی در خمینی شهر از سوی بیمه دانا مطلوب نیست.

کارگران و کارکنان زن خواهان بیمه شدن همسرانشان توسط بیمه دانا هستند.