به جای بازنشستگان چه کسی کار خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مرداد ١٣٩٧ تا خرداد ٩٨ تعداد ٤٥٠ کارگر از قسمت های مختلف ذوب آهن بازنشسته شده اند. به عنوان نمونه با بازنشسته شدن کارگران رستوران کمبود نیرو مشکل آفرین گشته است. سالهاست ذوب آهن نیروی لازم برای قسمت های مختلف استخدام نکرده و معلوم نیست کار کارگران بازنشسته شده را چه کسی باید انجام بدهد؟

بازنشسته شدن کارگران با تجربه و عدم انتقال تجربه این کارگران به کارگران جوان باعث خسران در آینده ای نزدیک خواهدشد که مدیریت از آن غافل است. با استخدام فرزندان کارگر ذوب آهنی کمی از سود حاصل از دسترنج پدرانشان را اینگونه هزینه کنید.