گزارشی از مقوا سازی کویر

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه مقوا سازی کویر واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم با دارا بودن ٦٠ کارگر، متعلق به برادران باباپیر است. کار در این کارخانه ١٢ ساعتی و یک ساعت هم برای نهار، کارگران میتوانند استراحت کنند. یک ساعت استراحت و نهار کارگران پای دستگاههای کثیف انجام می شود. کارگران رستوران و یا محل غذا خوری و حتا نماز خانه هم ندارند. به کارگران جدید دستکش، لباس کار، کفش کار تا یکسال داده نمی شود. اضافه کاری ساعتی ٩ هزار تومان بوده و این در حالی است که در حقوق کارگران از سنوات، حق اولاد، و تعطیلی یکماه مرخصی با حقوق خبری نیست. در این کارخانه کسی بیمه نمی شود و ماموران سازمان تامین اجتماعی نیز بر این حق کشی آشکار چشم فرو می بندند. دستشوی های کارگران بسیار کثیف بوده و ٢ سرویس بهداشتی برای ٦٠ نفر ساخته شده است. در این کارخانه ماسک، شیر و چای وجود ندارد. محیط کار بسیار کثیف و آلوده است و کارگران بعد از ٣ ماه و تحمل این سختی ها از این کارخانه فراری میشوند.

هرگونه اعتصاب و اعتراض با برخورد شدید کارفرما روبرو خواهد شد. در دمای ٥٠ درجه تابستان قم و سرمای زمستان ها نه از کولر خبری هست و نه از بخاری. همانگونه که از وجدان در کارفرما خبری نیست.