جشن رکورد تولید در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا سودآوری ذوب آهن که ریشه در تلاش کارگران در سالهای اخیر دارد و رکورد تولید سال گذشته که سودی افسانه ای برای ذوب آهن داشته مدیریت را چنان سرمست از این سود افسانه ای کرده است که به هیچوجه در فکر بازسازی و نوسازی ذوب آهن و مسایل رفاهی کارگران و کارکنان نیست

١- سیستم سرمایشی در رستوران و مسجد مدیریت الگومراسیون و نت مکانیک، مکانیک کنورتورن احتیاج به تعمیرات و تعویض دارند

٢- ساختمان های کارخانه فرسوده و غیرقابل بازسازی هستند به ویژه در سرویس های بهداشتی و رختکن ها

٣- بخش های خطرناک کارخانه باید با ربات ها تجهیز شوند

٤- رسیدگی به خانواده هایی همسرانشان فوت نموده است باید در الویت قرار بگیرد

٥- سرویس های حمل و نقل کارگران فرسوده و سیستم سرمایش و گرمایش ندارند

٦- بالا بردن سقف وام ازداواج برای کارکنان جوان