در باغ ها و زمین های کشاورزی بخش جعفرآباد قم چه میگذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا بخش جعفرآباد قم، بین شهر قم و ساوه قرار گرفته و یکی از مناطق کشاورزی ایران است. بیشتر زمین های کشاورزی جعفرآباد وقف آستان مقدس حضرت معصومه میباشد. یعنی زمین ها وقفی هستند و کارگران حقوقشان را از تولیت حرم حضرت معصومه می گیرند.

بیش از نیمی از زمین های کشاورزی جعفر آباد توسط کارگران کشاورزی کشت می شود. در بین کارگران کشاورزی فقط تعداد کمی هستند که از حق و حقوق خود راضی باشند. حقوق های کارگران کشاورزی تا سه ماه هم عقب می افتد. چندین مورد بوده که بیمه کارگران کشاورزی چندین ماه رد نشده است.

بیشترین زحمات را بر روی زمین های کشاورزی جعفر آباد کارگران کشاورزی افغانی می کشند ولی بیشترین استثمار و حق خوری در حق آنان میشود.