اعتصاب کارگران OIED

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا روز پنجشنبه مرداد ٢٠٠ نفر از کارگران OIED فاز ۲۰ _۲۱عسلویه به دلیل عقب افتادن حقوقشان به مدت ۴ ماه برای دومین بار دست به اعتصاب زدند. ١٠ روز قبل کارگران این شرکت دست از کار کشیده و یک فرصت ١٠ روزه به مدیران شرکت برای پرداخت حقوق داده بودند که شرکت OIED اعتنایی نکرده بود که کارگران دوباره دست به اعتصاب زدند.

با این اعتصاب شرکت به کارگران قول داده است که تا دوشنبه هفته بعد و قبل از عید غدیر فقط اردیبهشت ماه را تصفیه خواهد کرد و بقیه را هم کم کم خواهند داد.

به گفته کارگران: “در این پروژه سرویس رفت آمد افتضاح است و هیچ سرویس حسابی برای این پروژه و کارفرمایش رغبت کار کردن ندارد. او کارگران را مجبورمی کند در دوتا اتوبوس بیش از ١٠٠ کارگر را سوار شده تا به کار برساند. وضعیت غذا هم، صبحانه ۴ روزش پنیر و دو روزش هم تخم مرغ پخته آن هم در گرما ٥٠ درجه و عدسی و لوبیا. شام هم کباب خشک میدهند که باید یک کلمن آب باهاش بخوری تا از گلویت پایین برود. نوشیدنی داده شده به کارگران از ۷ روز هفته ۶ روزش دوغ است که کارگران وقتی می خورند همه خواب آلوده می شوند. این وضعیت زندگی ماست. کمپ نیست ارودگاه اسراییلی هاست.”