دیداری از سرباز فداکار جنبش کارگری

روز دوشنبه ٢١ مرداد جمعی از بازنشستگان فلزکارمکانیک و اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به دیدن یکی از افتخارات جنبش کارگری رفتند. علیرضا فرهادی از اعضای اولیه سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ١٣٣٦ است. او در سندیکای کارگران شرکت واحد رشد یافت و به یکی از استوارترین سندیکالیست های ایران بدل گشت. همچنین او و یارانش از بنیانگذاران کانون بازنشستگان تهران هستند که به نمونه ای برای دیگر شهرستان ها بدل شد.

علیرضا فرهادی در تمامی طول زندگیش با فساد و فعالین جعلی مبارزه ای بی امان داشت. او بانی قوانین بسیاری برای بازنشستگان بود که مهمترین اش حق برقراری مستمری برای دخترانی که درخانه پدر مانده اند و یا طلاق گرفته به خانه پدر می آیند، بوده است. علیرضا فرهادی از کوشندگانی است که توانست بانک رفاه کارگران را برای کارگران و در خدمت کارگران در آورند. او امروز ٨٥ ساله است و متاسفانه کهولت و رنج زندان های بیشمار دو رژیم بر سلامت او تاثیر مخربی داشته است. او تا زمان فعالیتش رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران بود.

کارگران و بازنشستگان فلزکارمکانیک برای ارج گذاری به خدمات این سرباز فداکار جنبش کارگری به دیدارش شتافتند.