کشتار کارگران ادامه دارد!

روز چهارشنبه ٢٤ مرداد در پتروشیمی بوشهر متاسفانه یکی از کارگران به نام مسیح شیرانی به دلیل خفگی در مخزنی که روغنی بوده و خیلی کوچک، که تنها گنجایش یک نفر را داشت جانش را از دست داد. کارگری که به همراه مسیح کار می کرده وقتی خفگی اورا مشاهده کرده به داخل مخزن رفته تامسیح نجات دهد که خودش هم بیهوش گردیده است که خوشبختانه زنده ماند.
موضوع اصلی این است که نفری که رفته داخل مخزن آیا گز تست شده؟ آیا پرمیت داشته؟ آیا کمکی نباید داشته باشد؟ متاسفانه تکی کارکردن کارگر باعث شده که کسی نفهمد. مسیح هر چه تقلا کرده بخاطر لیز بودن مخزن نتوانسته از مخزن خارج شود.
شنیده ها حاکی از این است که مدیران شرکت و پیمانکار مربوطه این حادثه را به گردن خود مسیح گذاشته اند تا از مجازات فرار کنند.