مدیرعامل ایران خودرو دستگیر شد! هیات تحریریه پیام سندیکا

هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو به دلیل تخلفات بسیار سنگین در دفتر کار خود بازداشت شد. بیش از ٨ سال است که نشریه پیام سندیکا تخلفات هاشم یکه زارع و یا همانطوری که کارگران ایران خودرو برایش نام گذاری کرده بودند « هاشم گدا » را منتشر کرده است. او سالهاست در ایران خودرو نه تنها تخلفات اداری داشته بلکه با کم فروشی به خریداران خودرو اجحاف در حق آنها را تمام کرده بود. تخلفات اداری که در زمان او ادامه پیدا کرد، هزاران نفری هستند که در کارخانه حضور نداشته اما حقوق های بالای ١٠ میلیونی می گیرند. آنچه به کارگران مربوط است رعایت نکردن حقوق صنفی و مالی کارگران بود. او از برپا شدن هر تشکل کارگری واقعی صنفی خوداری می کرد. او از انجمن صنفی فرمایشی حمایتی بی چون و چرا داشت. از نام سندیکا می هراسید و کارگران سندیکایی فلزکار را در سال ٨٨ تار و مار کرد و به زندان فرستاد و اخراج کرد. قراردادهای دایمی را برچید و قراردادهای یکماهه و شش ماهه را جایگزین آن نمود. از هزینه برای ایمنی چشم پوشی کرد و کارگران زیادی را نقص عضو نمود. حتا هم اکنون نیز از پرداخت کردن سختی کارگران به تامین اجتماعی سرباز زده و ماههاست بازنشستگان را به سرکار آورده و آنان همچنان سردر گم هستند. از حیف و میل های مالی که سالهاست سندیکای ما در نشریه پیام سندیکا عنوان نموده است از جمله دریافتی نجومی بیش از ١٠٠ میلیونی مدیران، پاداش های میلیاردی، سفرهای اروپایی برای مدیران ارشد در نوروز هر سال که از جیب کارگران هزینه می شد می توان نام برد. بی تردید در زمان مدیریت هاشم یکه زارع هزاران میلیارد تومان حیف و میل مالی صورت گرفته و بیش از هزاران میلیارد تومان خودرو ناقص به خریداران تحویل شده است.

اما موضوع مهم اینجاست که آیا هاشم یکه زارع در این تخلفات تنها بوده است؟ آیا مشاوران و مدیران ایران خودرو دستی در این تخلفات نداشته اند؟ چرا نباید کلیه وزیران صنعت را در زمان آنها این تخلفات صورت گرفته را احضار ننمود و از آنان نپرسید که چگونه اجازه داده اند این مدیر تخلف کند؟

آنچه ما می دانیم این است که این دستگیری ها نه از روی خیرخواهی و مبارزه با فساد بلکه بیشتر جنگ قدرت باندها در هرم قدرت است و فساد ریشه کن نخواهد شد مگر اینکه سیستم سرمایه داری نئولیبرال از دستور کار اقتصاد ایران خارج شود.

هیات تحریریه پیام سندیکا ٢٩ مرداد