وضعیت کار در کارخانه الیاف شکوهیه

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه الیاف شکوهیه واقع در فاز ٢ شهرک صنعتی شکوهیه قم ، متعلق به سرمایه داری است که خود مستقیمن در مدیریت کارخانه نقشی ندارد و این پسرانش هستند که کارخانه را اداره می کنند.

کارخانه الیاف شکوهیه برخلاف اکثریت قریب به اتفاق کارخانه های دیگر در شهرک صنعتی شکوهیه، ٨ ساعت کار است و مرخصی باحقوق برای کارگران در نظر گرفته و از این لحاظ برخلاف بسیاری از کارفرمایان دیگر، قانون کار را رعایت می کند. از ندادن حق اولاد و سنوات در کارخانه الیاف شکوهیه که بگذریم، به اخراج های فله ای کارگران و تعطیلی های طولانی این کارخانه می رسیم که بجز چند کارگر قدیمی تمام کارگران جدید و نسبتا جدید را بصورت گروهی و بدون دلیل موجهی اخراج می کند. و در عوض بصورت فله ای و گروهی کارگر جدید استخدام می کند ولی دوباره همان کارگران را بعد از چند روز یا چند هفته تا نهایتا چند ماه اخراج میکند.

تعطیلی های کارخانه بسیار زیاد است. یکی از کارگران قدیمی کارخانه میگوید که ده سال از استخدامش در کارخانه می گذرد ولی روزهایی که در این سالها کارخانه تعطیل نبوده و کار می کرده به سه سال نمی رسد. علاوه بر اخراج ها، کارگران وقتی این تعطیلی هارا می بینند ، خود از کارخانه می روند و کارفرما این را بخوبی میداند و برای همین حقوق اولین ماه کار در کارخانه را نمی دهد و این را گرو نگه میدارد تا براحتی از کارخانه نروند. در جواب به این هم کارفرما مدعی است وقتی بدون سوال و جواب و بدون سفته و ضامن استخدام می شوید، نباید در این موضوع اعتراضی داشته باشید.

کارخانه الیاف شکوهیه کارخانه بزرگی است و حداقل به پنجاه کارگر نیاز دارد. ولی بیست کارگر بیشتر ندارد و اندازه پنجاه نفر کارگر از آن بیست نفر توقع دارد که کار بکنند. در کارخانه الیاف شکوهیه بجز ماسک و دستکش ، نه لباس کار داده می شود و نه کفش کار.

برای کارهای ساختمانی کارخانه مثل بنایی و آهنگری ، از بیرون کارگر نمی آورند و از کارگران کارخانه بیگاری می کشند و بابت بیگاری حقوق نمی دهند. فقط در عرض چند ماه هیجده کارگر را بصورت دوتا و سه تا اخراج کردند.