اتحاد رمز پیروزی است!

به دعوت بازنشستگان کشوری جهت حصول به درمان رایگان، همسازی حقوق ها برای گذران یک زندگی انسانی، نظارت بر صندوق های بازنشستگی توسط صاحبان آنها، شفاف سازی عملکرد صندوق ها، ما بازنشستگان بافنده سوزنی و بازنشستگان فلزکارمکانیک با خواهران و برادران خود روز ٤ شهریور ساعت ١٠ در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی همراه خواهیم شد.

باشد تا اتحاد و پیوستگی مان اعتراضات بر حق مان را به سامان رساند.

بازنشستگان بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

٣١ امرداد ١٣٩٨