اتحاد پایدار راهگشا است!

به دعوت بازنشستگان کشوری و حمایت بیش از ٣٢ تشکل بیش از ٥٠٠ نفر از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی جهت حصول به درمان رایگان، همسازی حقوق ها برای گذران یک زندگی انسانی، نظارت بر صندوق های بازنشستگی توسط صاحبان آنها، شفاف سازی عملکرد صندوق ها راس ساعت ١٠ در مقابل وزارت کار گرد آمدند. بازنشستگان فلزکارمکانیک که از ابتدا در این تظاهرات شرکت کرده بودند همگان با دیگر تشکل ها اقدام به سر دادن شعار و نصب پلاکارد و گفتگو با دیگر بازنشستگان، داشتند. در این تظاهرات نشریه امید که توسط بازنشستگان فلزکارمکانیک منتشر می شود با استقبال بی نظیر بازنشستگان روبرو شد.

حسن موضوع آن بود که هم شعارهای بازنشستگان فلزکارمکانیک و هم شورای بازنشستگان و اتحاد سراسری توسط بازنشستگان فلزکارمکانیک به در ودیوار وزارت کار چسبانده شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. سخنرانان همه از معلمان بودند ( آقای نورایی، خانم رضایی و یک خانم دیگر ). سخنرانی خانم رضایی بسیار مورد تشویق حاضران قرار گرفت. نکته جالب آنکه حداقل یک نفر از کارکنان حراست وزارت کار داخل جمعیت آمد و از قطعنامه و شعارها عکس گرفت. بازنشستگان فلزکارمکانیک شعارهای خودشان را به ایشان نشان داده و گفتند عکس بگیرید. او گفت من ماموریت دارم خواسته های شما را به گوش مقامات بالاتر برسانم که مردم با وی وارد گفتگو شدند و آقا گفت: مواضع شما را درک می کنم و شما بازنشستگان آینده ی ما هستید. مراسم بدون درگیری و با خواندن قطعنامه خاتمه یافت.

امیدواریم که این همبستگی گسترش یافته و به اتحاد عملی و فراگیر بازنشستگان فرا روید.