اعتصاب کارگری در پروژه ی خردایش دره زار- مجتمع مس سرچشمه

مطابق گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، در مرداد ماه، طی دو مرحله اعتصاب کارگری، پروژه ی احداث کارخانه ی خردایش دره زار با پیمانکاری شرکت جهان پارس، دستخوش اعتصاب گردید.

به گزارش واصله، اعتصاب اخیر با جمعیت قریب به ٧٠ نفر از پرسنل بومی پیمانکار و با حضور خوانواده های ایشان در محل پروژه، منجر به تعطیلی کامل سایت خردایش شد.

مطالبه ی کارگران بدین ترتیب بود که شرکت جهان پارس بخش عمده ای از پرسنل بومی خود را به پیمانکار دست دوم واگذار نمود و این امر منجر به تغییر دستمزد و مزایای نفرات نامبرده گردید.

مطالبه گران پس از اخطار به مسولین مربوطه، اقدام به اعتصابِ مسالمت آمیز و بدون خشونت نمودند و با حضور خوانواده هایشان که عمدتا از اهالی روستای پاریز ( واقع در نزدیکی محل پروژه) بودند، تردد در کارگاه را تا زمان رسیدگی به مطالبات شان سد نمودند.

اعتصاب اخیر تا دو روز در جریان بود و متاسفانه با بازداشتِ امنیتی سه نفر از معترضان، بدون نتیجه شکسته شد.

شنیده شده است که مجموعه ی مدیریت مجتمع مس سرچشمه در حال بررسی و تعیین رنج متعارف دستمزد در پروژه های توسعه است تا طرحی برای همسان سازی دستمزد ها به اجرا درآید.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه