گزارشی از جعفرآباد قم

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا آقازاده ای در بخش جعفرآباد باغ های میوه فراوان دارد و جالب اینجاست که همه جای باغ دوربین گذاشته تا کارگرانش، که بیشتر افغانی هستند، از میوه های درختان برندارند. بخاطر چیدن چند زردآلو چند کارگر را زمستان اخراج کرد. بدلیل اینکه زمستان دیگر درخت ها میوه ندارند و خیال آقازاده که فرزند یکی از علمای قم می باشد، از بابت دزدی میوه توسط کارگران راحت است.

روستاهای استان قم پاتوق امنی برای فرزندان مقامات و علماست .

ویلاهای شخصی در بخش دستجرد و روستاهای وشنوه و کرمجگان زبانزد اهالی این روستاهاست