در بیمارستان مدنی کرج چه خبر است؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وضعیت کارگران خدماتی بیمارستان مدنی کرج به هیچوجه رضایت بخش نیست. این کارگران ٤ ماه حقوق نگرفته و لیست بیمه اشان دو ماه است رد نشده است. این وضعیت در قسمت پخش غذا افتضاح تر می باشد. در این قسمت می باید ٣١ کارگر خدمات رسانی کنند که فقط ٩ نفر مشغول کارند. در شهریورماه نیز ٣ کارگر از کار در این قسمت به دلیل عقب افتادن حقوق شان به ناگزیر رفته اند. البته لازم به ذکر است که کیفیت غذای ارایه شده به بیماران در چند ماهه گذشته بسیار نزول کرده است.

با اینکه اداره بهداشت قبلن به این پیمانکار و بیمارستان مدنی در مورد کم بودن کارگران در این قسمت هشدار و تذکر داده است ولی هم اداره بهداشت و هم اداره کار و ریاست بیمارستان بر این خلاف آشکار چشم فرو بر بسته اند. ٩ کارگر خدماتی پخش غذا باید جور ١٢ کارگری که حضور ندارند را بکشند و پیمانکار بی انصاف حتا با این شرایط هم از پرداخت حقوق به موقع کارگران طفره می رود.