نامه ای از یک کارگر پروژه ای!

من عسلویه کار می کنم فاز ۲۰- ۲۱ . حقوقمان ۴ ماه و بیمه هم ۴ ماه عقب افتاده است. دو روز قبل از محرم تصمیم به اعتصاب گرفتیم و اعتصاب کردیم. کارفرما گفت یه هفته مهلت بدهید پولتان را پرداخت می کنیم. ما هم یک هفته مهلت دادیم اما بعد از یک هفته اخراجمان کردند. الان هم در خوابگاه هستیم. یک بار در کمپ بهارستان و در فاز رو بستیم. پلیس امنیت وارد شد و قول داد فردا تا پس فردا پولمان پرداخت بشود. اما امروز آمده و می گوید بروید خانه هایتان وگرنه فردا همه را دستگیر می کنم.

آیا پلیس امنیت حق همچین برخوردی را با کسی که حقش رو می خواهد دارد؟ آیا واقعا پلیس ما طرف حقه یا طرف آنهایی که می گویند حق با بالا دستی هاست. منظورم اینه که وقتی پلیس جامعه فاسد باشد جامعه دیگه بجز فساد چیزی درش رشد نمی کند.

امضا محفوظ