اعتراضات کارگران نتیجه داد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان، با اعتراضات مکرر کارگران در مورد دوری راه از خانه تا سرکار و همچنین سرویس های قدیمی رفت و آمد که به خستگی مضاعف کارگران منجر شده و کارگران با تنی خسته و کوفته به سرکار می رسیدند و این اعتراضات را بارها به مدیریت کارخانه ابراز کرده بودند، مدیریت تصمیم گرفت به منظور کم کردن فاصله تردد کارگران به محل کار و صرفه جویی در هزینه های کارخانه ذوب آهن ساخت ١٠٠٠ واحد مسکونی برای کارگران را به تازه گی در دستور کار مدیریت قرار دهد.

تحریریه پیام سندیکا این پیروزی را به کارگران تبریک گفته اما متذکر می شویم که پیگیری خواسته ها و نظارت بر عملکرد مدیریت همیشگی باید باشد تا خواسته ها جامه عمل بپوشند.