گزارش کارگر فلزکار : اعتصاب و اعتراض 1000 کارگر کارخانه واگن پارس اراک

logofelezkar300x300