چرا اجرا شدن کار سخت و زیان آور برای کارگران ذوب آهنی مهم است؟

کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می کند که نتیجه آن بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن است. با اعمال قوانین سخت و زیان آور در هر مجموعه ای می توان تمهیداتی فنی، مهندسی، بهداشتی، و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش و یا حذف نمود.

مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه الف و به تقسیم می شوند.

گروه الف) شامل مشاغلی که سخت و زیان آوریش با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیداتی بهداشتی، ایمنی، و تدابیر مناسب توسط کارفرما، سختی و زیان آوری آن را حذف کرد.

گروه ب) مشاغلی که ماهیتن سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، و تدابیر فنی توسط کارفرما صفت سخت و زیان آور آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آورند.

در بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان قانون سخت و زیان آور بطور کامل اجرا نشده است در حالی که همه کارگران بخش های زیر از این سخت و زیان آور بودن صدمه می بینند. وقتی هوا آلوده است حتا نگهبان درب کارخانه هم به این آلودگی دچار می شود.

مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی فقط ١٤٤ نفر از ١٦٩ نفر تحت پوشش سخت و زیان آور بودن قرار گرفته اند. مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات فقط ٩١ نفر از ٢١٨ نفر، مدیریت الگومراسیون فقط ٧٠ نفر از ١٨٧ نفر، مدیریت کوره بلند فقط ٦٠ نفر از ٩٥ نفر، مدیریت نورد فقط ٥٢ نفر از ١٣٨ نفر، مدیریت فولادسازی فقط ١١٤ نفر از ٢٠١ نفر، مدیریت آبرسانی ٥ نفر از ٦٣ نفر، مدیریت اتوماسیون و ارتباطات فقط ٣٤ نفر از ١٦٢ نفر، مدیریت راهبردی و ماشین آلات خودروهای سنگین فقط ٣٣ نفر از ٨٣٠ نفر، مدیریت نسوز فقط ٢٢ نفر از ٤٦ نفر، مدیریت تولید و توزیع برق فقط ٩٦ نفر از ٢٢٧ نفر، مدیریت نگهداری راه ساختمان فقط ٤ نفر از ٥٣ نفر، مدیریت راه آهن و ترابری فقط ٣ نفر از ٦٨ نفر، مدیریت خدمات و امور اجتماعی فقط ٣ نفر از ١٠ نفر، تحت پوشش کارهای سخت و زیان آور قرار گرفته اند و مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت هیچکدام از ٥ نفرشان تحت پوشش نیستند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران خواستار رفع تبعیض و اجرا شدن قانون سخت و زیان آور برای همه کارگران این مشاغل است.